Polityka Prywatności – Art&Mill (Art And Mill)

Podmiot: 4Art Sp. z o. o.
Adres: ul. Erazma Ciołka 13/408, 01-445 Warszawa

Witamy w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill. Dbamy o Twoją prywatność i zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych, które nam udostępniasz. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

 

Warunki ogólne:

 1. Gromadzenie danych osobowych:
  a. Podczas rejestracji w naszym sklepie internetowym, prosimy o podanie niezbędnych informacji, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy itp.
  b. Możemy również automatycznie gromadzić pewne dane, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, preferencje językowe, informacje dotyczące urządzenia, z którego korzystasz oraz aktywność na naszej stronie.

 2. Wykorzystanie danych osobowych:
  a. Dane osobowe są wykorzystywane w celu przetwarzania i realizacji Twoich zamówień oraz świadczenia usług związanych z naszym sklepem internetowym.
  b. Wykorzystujemy dane osobowe w celu dostarczania Ci informacji dotyczących Twoich zamówień, aktualizacji produktów, ofert specjalnych itp.
  c. Możemy używać danych osobowych do analizy i doskonalenia naszych usług oraz do personalizacji Twojego doświadczenia zakupowego.

 3. Przechowywanie danych osobowych:
  a. Zachowujemy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają dłuższego okresu przechowywania.
  b. Z największą starannością zapewniamy odpowiednie i aktualne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

 4. Udostępnianie danych osobowych:
  a. W celu realizacji zamówień i świadczenia usług, możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym zaufanym partnerom, takim jak dostawcy usług płatności, firmy kurierskie itp.
  b. Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym podmiotom bez Twojej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo.

 5. Prawa użytkownika:
  a. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Możesz również wycofać zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
  b. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące swoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z nami.

 

Warunki szczegółowe:

 

1. Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (,,RODO’’).

2. Administratorem danych osobowych jest 4Art sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Erazma Ciołka 13/ 408, 01-445 Warszawa. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: contact@foksal17.pl.

3. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w temacie ochrony danych osobowych drogą elektroniczną pisząc na adres e-mail: contact@foksal17.pl.

4. Twoje dane Administrator będzie przetwarzać w związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza klienckiego w celu rejestracji w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill.

Twoje Dane Osobowe zostały wskazane w celu rejestracji, a także dokonania zakupów w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill.

5. Dane Osobowe w postaci Imienia, Nazwiska, adresu zamieszkania, a także inne dane wynikające z rejestracji i zakupów w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill, będą przetwarzane w celu rejestracji, a także możliwości i dokonywania zakupów w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill przez naszych zaufanych partnerów, takich jak dostawcy usług płatności, firmy kurierskie itp… 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze- art. 6 ust.1 lit. c) RODO.

6. Rejestracja w sklepie internetowym Katalog Sztuki Art&Mill jest automatycznie wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.

7. Dane osobowe możemy przekazywać tylko  gdy jest to związane ze świadczoną dla 4Art sp. z o.o. usługą, wynika to z przepisów prawa lub zadań realizowanych w interesie publicznym oraz jeśli zaistnieje taka okoliczność w ramach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej.

8. Twoje Dane Osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Twoje Dane Osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

10. W związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych przysługują Tobie następujące prawa:

a) Prawo dostępu do danych – Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Dane Osobowe jej dotyczące- Art. 15

RODO;

b) Prawo do sprostowania danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, które są nieprawidłowe- Art. 16 RODO;

c) Prawo do usunięcia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądana od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych Osobowych- Art. 17 RODO;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych, w przypadkach opisanych w Art. 18 RODO;

e) Prawo do sprzeciwu – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw- z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją- wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych opartego na Art. 6 ust.1 lit.e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych Danych Osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania Twoich Danych Osobowych masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl)- Art. 77 RODO;

11. Przysługujące Tobie prawa możesz zrealizować kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość pod adres: contact@foksal17.pl .

 
 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności, zachęcamy do kontaktu z nami. Dziękujemy za zaufanie i wybór Art&Mill jako swojego sklepu internetowego. Jesteśmy gotowi służyć Ci najlepszymi produktami i usługami.